یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵
000
۱۰خرداد ۱۳۹۵

خواص زولنگ

زولنگ از جمله گیاهان دارویی با پتاسیل های ناشناخته است که رو به فراموشی است این گیاه دارای مصارف متعددی همچون سبزی کاری، گل کاری و دارویی و از جمله مصارف دارویی این گونه مدر، مسکن درد، اشتها آور و